Projekt „Aktywizacja Twoją szansą!” realizowany jest przez firmę Consultor Sp. z o.o. w partnerstwie ze SPÓŁDZIELNIĄ SOCJALNĄ PIERROT & RÓŻA. Projekt realizowany w ramach Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Zakres interwencji: Metody integracji z rynkiem pracy oraz powrotu na rynek pracy dla osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji. Działanie 8.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa, Priorytetu VIII Zwiększanie spójności społecznej programy Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach EFS+.

Okres realizacji: 01.04.2024 – 31.03.2025

 

Cel projektu:

Projekt ma na celu integrację z rynkiem prazy oraz powrót na rynek pracy osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji. Realizowane wsparcie przyczynić się ma do zwiększenie spójności społecznej: wspieranie aktywności włączenia społecznego w celu promowania równości szans, niedyskryminacji i aktywnego uczestnictwa, oraz zwiększenie zdolności do zatrudnienia, w szczególności grup w niekorzystnej sytuacji.

Cele szczegółowe:

 1. Przygotowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji (IŚR) dla 80 osób.
 2. Wzrost umiejętności społecznego u 80 osób.
 3. Rozwiązanie problemów życiowych, problem z uzależnieniami u 20 Uczestników/czek projektu.
 4. Wzrost umiejętności poszukiwania pracy u 80 Uczestników/czek projektu.
 5. Wzrost kompetencji lub kwalifikacji zawodowych u 80 Uczestników/czek projektu.
 6. Wzrost doświadczenia zawodowego u 80 Uczestników/czek projektu.
 7. Wsparcie procesów wychowawczych, poprawa relacji rodzinnych.
 8. Wzrost aktywności obywatelskiej, lepsze poznanie kultury i obyczajów, norm społecznych i obyczajowych.
 9. Wzrost umiejętności rozbudzania potrzeb, motywacji i aspiracji życiowych 80 Uczestników/czek projektu.

Grupa docelowa:

Grupę docelową stanowić będzie 80 osób fizycznych, niezatrudnionych (50K, 30M), znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, w wieku powyżej 18 r.ż., zamieszkujących zgodnie z Kodeksem Cywilnym na obszarach objętych działaniami rewitalizacji – Miasta Lublina i Lubartowa, w tym:

 1. Osoby bierne zawodowo – 40 osób (min. 50%),
 2. Osoby lub rodziny wykluczone społecznie, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenie – 40 osób,
 3. Osoby z niepełnosprawnościami i ich otoczenie – 30 osób.

Projekt przewiduje preferencje uczestnictwa osób doświadczonych wielokrotnym wykluczeniem społecznym z powodu więcej niż jednej z przesłanek, osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, osób korzystających z programu Fundusze Europejskie Pomoc Żywnościowa (FE PŻ).

Zadania:

 1. Diagnoza potrzeb uczestników projektu – Stworzenie Ścieżki Reintegracji (IŚR) –
  4 godziny/osobę, zajęcia indywidualne dla 80 Uczestników/-czek, łącznie 320 godzin zegarowych.
 2. Usługa aktywnej integracji o charakterze społecznym – Trening umiejętności społecznych – średnio 7 grup x 24 godz./dydaktyczne – 168 godz./dydaktycznych.
 3. Akademia rodziny, w tym zintegrowane poradnictwo rodzinne ( prawne, pedagogiczne, psychologiczne) oraz Szkoła dla rodziców – 20 osób x 6 godz./zegarowych – 120 godz. poradnictwa, 2 grupy (10 osób na grupę) x średnio 24 godz. dydaktyczne – 48 godz./dydaktycznych Szkoły dla rodziców.
 4. Warsztaty aktywności obywatelskiej, aktywnego spędzania czasu wolnego, rekreacji
  i uczestnictwa w kulturze – śr. 7 grup x 24 godz. dydaktyczne – 168 godz. dydaktycznych.
 5. Usługa aktywnej integracji o charakterze zdrowotnym – Terapia psychologiczna/rodzinna/psychospołeczna lub program terapeutyczny dla osób uzależnionych – 20 osób x śr. 20 godz./na osobę – 400 godzin zegarowych.
 6. Usługa aktywnej integracji o charakterze zawodowym – Indywidualne i kompleksowe pośrednictwo pracy – 4 godz./osobę x 80 Uczestników/-czek projektu – 320 godz./zegarowych.
 7. Usługa aktywnej integracji o charakterze edukacyjno-zawodowym – Szkolenia zawodowe – śr. 7 grup x 120 godz. dydaktycznych, śr. 15 dni/gr. – 840 godz./dydaktycznych.
 8. Usługa aktywnej integracji o charakterze zawodowym – Staże zawodowe – 80 Uczestników/-czek x 3 miesiące – 240 osobomiesięcy.
 9. Usługa aktywnej integracji o charakterze społecznym- Trenerem aktywności.

Główne rezultaty projektu:

 • Liczba osób, które podjęły zatrudnienie po zakończeniu udziału w projekcie – 36 osób (23 kobiety, 13 mężczyzn),
 • Liczba osób, których sytuacja uległa poprawie po opuszczeniu programu – 48 osób (32 kobiety, 16 mężczyzn),
 • Liczba osób poszukujących pracy po opuszczeniu programu – 36 osób (24 kobiety, 12 mężczyzn),
 • Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 64 osoby (45 kobiet, 19 mężczyzn).

Zapewniamy:

 • Diagnozę potrzeb uczestników projektu – Stworzenie Ścieżki Reintegracji (IŚR).
 • Trening umiejętności społecznych.
 • Akademię rodziny, w tym zintegrowane poradnictwo rodzinne (prawne, pedagogiczne, psychologiczne) oraz Szkołę dla rodziców.
 • Warsztaty aktywności obywatelskiej, aktywnego spędzania czasu wolnego, rekreacji i uczestnictwa w kulturze.
 • Terapię psychologiczną/rodzinną/psychospołeczną lub program terapeutyczny dla osób uzależnionych.
 • Indywidualne i kompleksowe pośrednictwo pracy.
 • Szkolenia zawodowe.
 • Staże zawodowe.
 • Wsparcie Trenera Aktywności.
 • Zwrot kosztów dojazdu.
 • Stypendium szkoleniowe w wysokości 1432,80 zł netto za 120h szkolenia.
 • Stypendium stażowe w wysokości 1790,30 zł netto.

a ponadto:

 • Materiały szkoleniowe dostępne w formie elektronicznej z możliwością powiększenia i odwrócenia kontrastu.
 • Przerwę kawową oraz ciepły posiłek w trakcie trwania zajęć grupowych.
 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia oraz certyfikat/zaświadczenie potwierdzające zdobycie kwalifikacji i kompetencji zawodowych ze szkolenia zawodowego.
 • Ubezpieczenie NNW dla Uczestników/-czek projektu odbywających staże zawodowe.
 • Zaświadczenie o ukończeniu stażu zawodowego.
 • Możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego, asystenta osoby
  z niepełnosprawnością.
 • Dokumenty rekrutacyjne dostępne formie elektronicznej z możliwością powiększenia druku lub odwrócenia kontrastu.
 • W przypadku zaistnienia takiej potrzeby jest możliwość skorzystania z materiałów projektowych w języku Braille’a.

 

Biuro projektu dostosowane architektonicznie do osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności: szerokość drzwi i korytarzy – min. 90cm, brak stopni i progów, dostosowana toaleta, możliwość skorzystania z pętli indukcyjnej, tłumacza migowego, asystenta ON.

 

Wartość projektu (łączny koszt projektu):  1 678 674, 24 zł

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 1 426 873,10 zł

Dofinansowanie ogółem: 1 594 740, 52  zł

Budżet Państwa: 164 876, 42 zł

 

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

www.mapadotacji.gov.pl

#FunduszeUE

Language/Язик »